Παιχνίδια για Ενήλικες

Πλατφόρμα Ψηφιακών Παιχνιδιών προσβάσιμη σε Φορητές Συσκευές

 

Αρκετά άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, φοβούνται ότι καθώς μεγαλώνουν μπορεί να αντιμετωπίσουν  σωματικές  αλλά και νοητικές δυσκολίες,  δηλαδή ότι μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες ή ακόμη και  να χάσουν τις νοητικές τους ικανότητες.  Είναι σαφές ότι η διανοητική/ψυχική υγεία και η πρόληψη της άνοιας πρέπει να είναι μια δια βίου επιδίωξη.

Η γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου είναι ένας συνδυασμός διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της μάθησης και της αντίδρασης σε αντικείμενα στο περιβάλλον και της χρήσης της γλώσσας και της μνήμης. Αν η γνωστική λειτουργία υποστεί βλάβη, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Η εκπαίδευση των γνωστικών δεξιοτήτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας σε ικανοποιητικό βαθμό ή και για τη βελτίωση υφιστάμενων δυσκολιών.                            Η εκπαίδευση βασικών γνωστικών λειτουργιών θεωρείται ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα διαχειρίζονται τις καθημερινές τους εργασίες, όπως η διαχείριση των οικονομικών ή των φαρμάκων τους, κλπ.

Η εκπαίδευση των γνωστικών λειτουργιών βασίζεται στην ιδέα ότι το μυαλό μας  μέσω της εξάσκησης αναπλάθεται και μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

Με τον ίδιο τρόπο που η σωματική εκπαίδευση βελτιώνει της φυσικές ικανότητες, η γνωστική εκπαίδευση (ή εκπαίδευση του μυαλού) βελτιώνει τις γνωστικές (ή διανοητικές) ικανότητες. 

Η γνωστική εκπαίδευση χρησιμοποιεί καθοδηγούμενες πρακτικές σε ένα σύνολο λειτουργιών που σχετίζονται με τη μνήμη, την προσοχή και άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ατομικά στον υπολογιστή ή και σε μικρές ομάδες. Συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση επαναλαμβανόμενων ασκήσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση μεμονωμένων (π.χ. μνήμης) ή πολλαπλών (π.χ. μνήμης και συλλογιστικής) γνωστικών ικανοτήτων.   

Οι γνωστικές λειτουργίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών. Εαν κάποια από τις γνωστικές λειτουργίες είναι αδύναμη, τότε η κατανόηση, η απομνημόνευση και η ικανότητα επαναφοράς των πληροφοριών χειροτερεύει.

Ο Δείκτης Ενεργού Γήρανσης (Active Ageing Index - AAI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετρά τον βαθμό στον οποίο τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους όσον αφορά στην συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην ανεξάρτητη διαβίωση. Μετρά επίσης τον βαθμό στον οποίο το περιβάλλον που ζουν τους επιτρέπει να έχουν μια ενεργή ζωή. 

Σε αντίθεση με τη δημόσια άποψη, τα άτομα ηλικίας άνω των 55 (ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας των χρηστών του Διαδικτύου) μπορούν να επωφεληθούν από τις γνωστικές παρεμβάσεις που βασίζονται σε τεχνολογίες όπως τα βιντεοπαιχνίδια και τα λογισμικά που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νοητικών και ψυχικών ικανοτήτων. Μια μεγάλη έρευνα γνωστικής εκπαίδευσης ( με τυχαίοποιημένο, ελεγχόμενο δείγμα) για ηλικιωμένους, διαπίστωσε ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 55 που εκπαιδεύονται για 1 ώρα την ημέρα, 4-5 ημέρες την εβδομάδα, για 8-10 εβδομάδες, παρουσίασαν βελτιώσεις στη μνήμη, στην προσοχή και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Στόχοι

Ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών παιχνιδιών που θα είναι προσβάσιμη από φορητές συσκευές, για να χρησιμοποιούν ενήλικες σε μορφή ομάδας, να τους παρέχει πολλαπλές γνωστικές στρατηγικές και να τους βοηθά να αναπτύσσονται περισσότερο καθώς βελτιώνεται η απόδοση τους.

Η πλατφόρμα ψηφιακών παιχνιδιών θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το γνωστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη γνωστική διέγερση, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της γενικής γνωστικής και κοινωνικής λειτουργίας. 

Με αυτό τον τρόπο, τα άτομα θα συμμετέχουν σε ευχάριστες ομαδικές δραστηριότητες, βιώνοντας ψηφιακά παιχνίδια σχετικά με την μνήμη, την προσοχή, την συλλογιστική και τον προγραμματισμό, την ταχύτητα επεξεργασίας και τη διαδοχική επεξεργασία.

Odoo CMS - a big picture


Ομάδες-στόχος


Άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών

Ηλικιωμένα άτομα με σωματικές αναπηρίες


Ηλικιωμένα άτομα με μόνιμα προβλήματα υγείας (διαβήτης, ήπιας μορφής άνοια, σωματική βλάβη)


Εκπαιδευτές ηλικιωμένων ατόμων


Προτεραιότητες έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Βελτίωση και επέκταση της προσφοράς μαθησιακών ευκαιριών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση ή με μειωμένες δεξιότητες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνική ενσωμάτωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόσβασιμότητα σε άτομα που μειονεκτούν, ICT - νέες τεχνολογίες - ψηφιακές ικανότητες, Υγεία και ευεξία